Powered by JoomlaGadgets

Written by Administrator
2010
Урбано-архитектонскиот проект за нова административна зграда на Општина Карпош во Скопје, прва награда
Архитектонски проект за катна гаража на Булевар “Даме Груев” во Скопје, втора награда

2009
Урбано-архитектонскиот проект за Драмски Театар - Скопје, откуп
Проект за типска, монтажно-демонтажна повеќенаменска тезга, откуп

2008
Архитектонски проект за надградба на Градски Трговски Центар во Скопје, прва награда

2004
Ликовно обликување на одликувања и признанија на Република Македонија, Орден за воени заслуги, откуп